Algemeen bestuur

Verplichtingen en noodzakelijke werkzaamheden voor
VvE als rechtspersoon en als lid of bestuurslid van VvE

Cluster Beheer
expertise

Jaarlijkse ledenvergadering organiseren en bijwonen

 • Uitnodigen eigenaren
 • Opstellen presentielijst met volmachten
 • Agenda opstellen en versturen
 • Verzending van bijlagen m.b.t. agendapunten
 • Opstellen en verzending notulen
 • Opvolging/coordinatie van aktiepunten vanuit de ledenvergadering
  die onder VvE vallen

 Verzekeringen

 • Advies betreffende wat en hoe te verzekeren
 • Administreren van de afgesloten verzekeringen
 • Aanmelden en afhandelen van bij de verzekering ingediende schadeclaims

 Juridische zaken

 • Deponeren naam en adresgegevens bij KvK, c.q. wijzigingen doorvoeren namens VvE
 • Aaanleggen van register van huiseigenaren (leden van VvE) en administreren van mutaties daarin
 • Voeren van correspondentie omtrent formele financiele zaken
 • Deponeren van financiële stukken
 • Archiveren van alle stukken die betrekking hebben op de VvE met in acht neming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen

 Toezichthouder
Toezicht houden op naleving door eigenaren en/of gebruikers van:

 • de akte van levering/bestemming/splitsing,
 • het huishoudelijk reglement,
 • de besluiten van de vergadering
 • het (doen) nemen van (rechts) maatregelen jegens hen die deze bepalingen overtreden c.q. niet naleven.